Algemene voorwaarden Eurosupply Hoogwerksystemen B.V.


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EUROSUPPLY HOOGWERKSYSTEMEN BV
gevestigd en kantoorhoudend te Moerdijk
Gedeponeerd op 1 januari 2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Breda.


ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al
onze aanbiedingen en overeenkomsten door of
vanwege ons aangegaan, zoals strekkende tot verkoop
en levering van zaken en/of het verrichten van diensten.
Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende
bedingen gelden slechts, indien deze door ons schriftelijk
zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor dat speciale
geval of die speciale overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid
van deze verkoopvoorwaarden met voorwaarden van de
wederpartij prevaleren onze verkoopvoorwaarden en
worden die van de wederpartij in ieder geval uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
Voor de verhuur van hoogwerkers, verreikers en overige
zaken verwijzen wij naar de Algemene Verhuurvoorwaarden
van Eurosupply Hoogwerksystemen b.v.
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Breda.


1. AANBIEDING
1.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend,
tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk
geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
1.2. Onze opgave van afmetingen, gewicht, snelheid,
brandstof of energieverbruik en andere fabrieksspecificaties
geschiedt steeds bij benadering, doch zijn voor
ons niet bindend.
1.3. Bestel- of fabrieksnummers in een aanbieding,
orderbevestiging of briefwisseling zijn slechts aanduidingen
voor onze binnendienst. Hieraan kan de koper/
opdrachtgever geen rechten of aanspraken ontlenen, hoe
ook genaamd of in welk vorm dan ook.


2. TOTSTANDKOMING
2.1. Indien ons aanbod vrijblijvend is komt de overeenkomst
tot stand, op het moment dat ons aanbod door de
wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij behouden
ons het recht voor ons aanbod binnen 2 dagen na
ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen,
behoudens in het geval het een natuurlijke persoon betreft
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf (consumentenkoop) en deze bevoegdheid niet
tevens in de aanbieding van de overeenkomst zelf is opgenomen
en die gebondenheid niet meer van hem kan
worden gevergd.
2.2. De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod
onherroepelijk is, op het moment van ontvangst van de
schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de
gestelde termijn.
2.3. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het
aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de
wederpartij en als verwerping van ons gehele aanbod ook
indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte
punten.
2.4. Indien de wederpartij een bod doet en/of een opdracht
geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een
aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht
schriftelijk aanvaarden, dan wel wanneer wij aan de uitvoering
van de opdracht zijn begonnen.
2.5. Personeelsleden, die geen uitdrukkelijke schriftelijke
procuratie hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst
namens ons tot stand te brengen.
2.6. Het risico voor de juiste ontvangst van telegrafische of
telefonische orders/opdrachten is voor de koper/ opdrachtgever.
Uitvoering van aldus geplaatste orders/opdrachten, alsmede
de daaraan verbonden kosten, komen, ook als deze
later verkeerd blijken te zijn ontvangen, voor rekening en
kosten van de koper/opdrachtgever.


3. BETALING
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient
betaling door de wederpartij à contant te geschieden,
uiterlijk bij aflevering van de zaken, resp. na het uitvoeren
van de werkzaamheden. Deze termijn geldt als fatale termijn,
waarbij koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling
in verzuim zal zijn. Indien betaling na de op- of
aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht
de verschuldigde prijs te voldoen binnen 30 dagen,
welke termijn eveneens fatale termijnen zijn en waarbij
koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim
zal zijn.
3.2. Korting of beroep op compensatie door de wederpartij
wordt niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of een
bankgarantie van koper/opdrachtgever te verlangen.
3.4. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij schriftelijk
overeengekomen is dat zulks kan geschieden in buitenlandse
valuta. Indien is overeengekomen dat betaling niet
in Euro zal plaatsvinden, komt behoudens andersluidende
uitdrukkelijke afspraak, het risico van waardevermindering
van de valuta waarin verkocht is t.o.v. de Euro op het
tijdstip van betaling aan ons, voor risico van koper/opdrachtgever
die aldus verplicht kan worden het prijsververschil
tengevolge van de gewijzigde valuta na te betalen.
3.5. Bij niet-betaling binnen de termijn in dit artikel, is een
contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage
van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de
maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande
de eerste dag van de in dit artikel genoemde betalingstermijnen.
3.6. Bij niet-betaling binnen de hierboven genoemde termijnen
hebben wij het recht het door de wederpartij verschuldigde
bedrag te verhogen met incassokosten, zodra
wij genoodzaakt zijn de vordering aan derden ter incasso
uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten
worden ten dezen gelijk gesteld met het incassotarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum
van Euro 125,00, te vermeerderen met BTW.
3.7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken
steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen
uit de overeenkomsten die het langst opeisbaar zijn.
3.8. Wij zijn gerechtigd in geval van wijzigingen in de
persoonlijke of zakelijke situatie van koper/opdrachtgever
(zoals o.a. fusie, bedrijfsbeëindiging, faillissement,
surséance van betaling, beslaglegging, onder
curatelenstelling, liquidatie, insolventie) naar keuze de
lopende overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst
ontbonden te verklaren en het verkochte onder ons te
nemen, dan wel daartoe zekerheidsstelling te verlangen
en in welke situatie onze vordering in ieder geval direct opeisbaar
is.

4. OPSCHORTING/RETENTIERECHT
4.1. Wanneer de koper/opdrachtgever in gebreke is en
ondanks sommatie in gebreke blijft met de verplichting de
door ons gevraagde zekerheid te stellen of met enige
andere verplichting jegens ons, hebben wij het recht de
(koop)overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden
te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn. Krachtens ons geformuleerd eigendomsvoorbehoud
hebben wij in het geval van verklaring
van ontbinding van de overeenkomst het recht en de
toestemming van koper/opdrachtgever het verkochte
goed, waarvan de eigendom voorbehouden werd als
eigenaar, tot ons te nemen. In een dergelijk geval zijn wij
tevens gerechtigd alle door koper/opdrachtgever aan ons
verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar te
verklaren en op te eisen.
4.2. Wij hebben het recht onze prestatie op te schorten
indien de wederpartij niet aan al haar voor of na de door
ons te verrichten prestatieverplichtingen voldoet, dan wel
indien na het sluiten van de overeenkomst tot onze kennis
gekomen omstandigheden ons goede grond geven te
vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal
nakomen, behoudens afwijkend dwingend rechtelijke
bepalingen.
4.3. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle
zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking
heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst
feitelijk van de wederpartij onder ons hebben, indien de
wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering
van de overeenkomst, of andere met de wederpartij
gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken die wij
regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of
gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook t.a.v. die kosten die
wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij
t.a.v. de zaak in acht dienen te nemen.
4.4. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op zaken
van de wederpartij indien deze de kosten van de werkzaamheden
aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet,
ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte
werkzaamheden aan dezelfde zaak betreft. Het
retentierecht wordt niet uitgeoefend indien de wederpartij
voor onderhavige kosten voldoende vervangende
zekerheid heeft gesteld.


5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. Door ons afgeleverde en/of te leveren zaken blijven
ons eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen
m.b.t. door ons aan de wederpartij, krachtens de overeenkomst
geleverde of te leveren zaken of krachtens een
zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de
wederpartij verrichte of te verrichten diensten, alsmede de
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, van
zodanige overeenkomst door de wederpartij aan ons zijn
voldaan. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan
deze zaken te verpanden, te vervreemden, te verhuren of
onder welke benaming ook aan derden in gebruik af te
staan.
5.2. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is onze wederpartij verplicht ons terstond hiervan
op de hoogte te stellen.
5.3. Onze wederpartij is verplicht:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen
waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekeringen ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars
m.b.t. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
te verpanden aan ons op de manier dit wordt voorgeschreven
in artikel 3:329 BW;
- de vorderingen die onze wederpartij verkrijgt jegens zijn
af nemers bij het verkopen in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud
door ons geleverde zaken te verpanden aan ons op de
manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te
merken als het eigendom van ons.


6. LEVERING
6.1. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata
zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
opleveringen dienen wij schriftelijk in gebreke te worden
gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot
nakoming. Bij overschrijding van de op leveringstermijn
van de geleverde zaak kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper dertien
weken na die in gebreke stelling de zaak nog niet heeft
afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
Indien wij alsnog binnen de gestelde termijn van dertien
weken de zaak leveren zal een eventuele prijsverhoging
binnen deze termijn niet worden doorberekend.
6.2. Indien de overschrijding van de vermoedelijke, dan
wel vast overeengekomen leveringstermijn van de zaak te
wijten is aan overmacht aan onze zijde, zijn wij en de wederpartij
niet langer aan de overeenkomst en de daarvan
eventueel deel uitmakende inruil gebonden. In dat geval
heeft de wederpartij de keuze in te stemmen met een
latere levering van de zaak, dan wel ons zo spoedig mogelijk
schriftelijk mede te delen van de overeenkomst af te
zien.
6.3. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata
zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
geldende (werk)omstandigheden en op tijdige
levering van de voor de uitvoering van het werk door ons
bestelde materialen en/of onderdelen.
6.4. Levering geschiedt af ons bedrijf, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen en op de door ons gestelde
tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij
tijdig zullen worden opgegeven.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EUROSUPPLY HOOGWERKSYSTEMEN BV
gevestigd en kantoorhoudend te Moerdijk.
Gedeponeerd op 1 januari 2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Breda


6. LEVERING
De wederpartij is gehouden de zaak op de vastgestelde
afleveringstijden in ontvangst te nemen, bij gebreke
waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten
(waaronder verzekering-, vracht- en stallingskosten),
conform bij ons (of plaatselijk) geldende tarieven aan de
wederpartij in rekening zullen worden gebracht. Bij aflevering
elders, op verzoek van de wederpartij en met onze
instemming, zijn wij gerechtigd daaraan verbonden
meerkosten in rekening te brengen aan de wederpartij.
Het risico voor aflevering van zaken buiten de bedrijfsterreinen
van ons geschiedt, ongeacht of het transport
geschiedt door ons, door koper/opdrachtgever of
door derden, voor rekening van koper/opdrachtgever.
6.5. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op
het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de
zaak door ons niet overgedragen. Verzekering en
onderhoud van de zaken is voor risico van
koper/opdrachtgever vanaf het moment van aflevering.
6.6. Indien blijkt dat een door de wederpartij verstrekte
opgave betreffende essentiële gegevens zoals bouwjaar
van de in te ruilen zaak onjuist is of indien blijkt dat de in te
ruilen zaak ten tijde van de feitelijke levering in mindere
staat verkeert dan bij de inruil is overeengekomen, zal de
inruil naar keuze van ons hetzij niet doorgaan, hetzij
geschieden tegen een lager bedrag, met dien verstande
dat de verkoopovereenkomst betreffende de door ons
verkochte nieuwe of gebruikte zaak in stand blijft.
6.7. Indien bij verkoop van een zaak, door de koper een
andere zaak ingeruild wordt gaat het risico van de in te
ruilen zaak eerst op ons over bij in ontvangstneming. Eén
en ander heeft tot gevolg dat alle kosten, schades en
waardevermindering van de in te ruilen zaak tot aan het
tijdstip van in ontvangstneming bij inruil, voor rekening en
risico komen van de wederpartij.


7. RECLAMATIES
7.1. De wederpartij is gehouden de zaken, zodra deze
door hem zijn ontvangen, en/of de werkzaamheden zijn
verricht, te keuren en vast te stellen of de zaken in orde
zijn en/of de werkzaamheden in overeenstemming met
de opdracht zijn uitgevoerd.
7.2. Eventuele reclamaties, zowel ten aanzien van de door
ons geleverde hoogwerkers en/of andere zaken, of ten
aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of ten
aanzien van factuurbedragen, dienen binnen veertien
dagen na ontvangst van de zaak, resp. na het verrichten
van de werkzaamheden doch uiterlijk acht dagen na
factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame
betrekking heeft.
7.3. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen
en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking
kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
7.4. Reclamaties m.b.t. een bepaald product laten de
verplichtingen van de wederpartij m.b.t. andere producten
en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
7.5. Ongebruikte onderdelen worden in het algemeen
alleen omgeruild of teruggenomen na overleg vooraf en in
de originele verpakking.
7.6. Gevoelige elektronische onderdelen zoals printplaten
kunnen uitsluitend omgeruild of geretourneerd worden in
de ongeopende originele verpakking.
7.7. Indien retour ontvangen onderdelen door ons
geaccepteerd en omgeruild of gecrediteerd worden,
geschiedt dit onder aftrek van eventueel door ons betaalde
kosten voor de retourzending.


8. GARANTIE
8.1. Wij garanderen nieuw geleverde hoogwerkers, andere
machines en zaken uitsluitend en alleen voor zover
daarop fabrieksgaranties van toepassing zijn. In alle
andere gevallen, inbegrepen de levering van gebruikte
hoogwerkers en andere machines, komt
koper/opdrachtgever uitsluitend een beroep op garantie
toe, voor zover hem die uitdrukkelijk en schriftelijk op de
bevestigde offerte en/of betaalde factuur is verstrekt.
Daarbij geldt dat gebreken ontstaan door normale slijtage
en bij ongelukken c.q. onheil, zoals brand- en waterschade
buiten iedere garantie-aanspraak vallen.
8.2. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkwerkzaamheden
gedurende een periode van drie
maanden, te rekenen vanaf voltooiing der reparatie.
De opdrachtgever tot reparatie dient onmiddellijk na het
constateren van het gebrek schriftelijk bij ons te
reclameren, waarbij wij in de gelegenheid gesteld worden
het gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op deze garantie
vervalt, indien de schriftelijke reclame ontbreekt en/of
indien de wederpartij of derden, zonder voorkennis of
zonder toestemming reeds werkzaamheden hebben
verricht om de tekortkoming te verhelpen. Wij zullen ons
niet op verval van deze garantie kunnen beroepen indien
de absolute noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel
aangetoond wordt, zonder dat het herstel door ons
uitgevoerd kon worden en de reparatie overigens wel
onder een geldige garantie aanspraak valt.
8.3. Ten aanzien van diensten of werkzaamheden, verricht
door derden, gelden de garantiebepalingen die met deze
derden door ons zijn overeengekomen.
8.4. De aanspraak op die bedoelde garantie vervalt voorts
in het geval van oneigenlijk gebruik, waaronder o.a. wordt
verstaan: overbelading, gebruik van andere brandstoffen
en oliën dan geëigend zijn voor de hoogwerker/machine,
ander onderhoud dan door ons voorgeschreven en ondeskundige
gebruik van de hoogwerker/machine. De garantie
omvat voorts niet opgedragen noodreparaties.
8.5. Indien wij ter voldoening van onze garantieverplichtingen
onderdelen vervangen, worden de te vervangen
onderdelen onze eigendom, tenzij anders overeengekomen.
8.6. In geval koper/opdrachtgever op basis van deze voorwaarden
rechtsgeldig aanspraak kan maken op garantie
zijn alle kosten voor rekening van Eurosupply met uitzondering
van de onderdelen, vervolgschade, huurverlet, reisen
vervoerskosten.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EUROSUPPLY HOOGWERKSYSTEMEN BV
gevestigd en kantoorhoudend te Moerdijk.
Gedeponeerd op 1 januari 2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Breda


9. OVERMACHT
9.1. In het geval wij met overmacht geconfronteerd worden
waaronder wordt verstaan elke omstandigheid waarmee
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen
rekening gehouden kon worden en ten gevolge waarvan de
normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet
door de wederpartij kan worden verlangd, zoals in het geval
van brand, diefstal, staking, te late zending van zaken door
de toeleverancier ten gevolge waarvan wij niet aan onze
leveringsverplichting kunnen voldoen, dan wel het geheel
slechts onder het maken van aanzienlijk hogere kosten kan
worden nagekomen, alsmede voorts daaronder begrepen
bedrijfsbezetting, gewijzigde overheidsmaatregelen, verlies
of beschadiging tijdens transport, hebben wij het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot
betaling van een schadevergoeding.


10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Onverminderd het bepaalde omtrent garantie zijn wij
nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is
aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende
ondergeschikten.
10.2. In geval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade
en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld
van ons, of een van onze leidinggevende ondergeschikten,
is de aansprakelijkheid van ons voorts beperkt tot die
schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd
zijn dan wel redelijkerwijs gelet op de in de branche
geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.
10.3. Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen
maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid
van ons (bijvoorbeeld omdat wij geen verzekering
hebben afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is)
dan zal de te vergoeden schade worden gematigd indien de
door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding
tot de omvang van de geleden schade.
10.4. Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de
aansprakelijkheid ingevolge de wet overeenkomst niet
reeds verder is beperkt.
10.5. Voorts zijn wij nimmer aansprakelijk, behoudens in
het geval van opzet of grove schuld van enigerlei schade,
diefstal (verlies daaronder begrepen) aan/van goederen
van de wederpartij en/of van derden, die zich in of aan de
zaak bevinden en die wij uit welke hoofde dan ook onder
ons hebben. Waar gesproken wordt over goederen van de
wederpartij wordt ondermeer bedoeld lading alsmede
schriftelijke bescheiden en waardepapieren.


11. VRIJWARING
11.1. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken ter
zake van eventuele door of in verband met het product, dan
wel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden
veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan ook, voor
zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van ons
jegens de wederpartij, ingevolge het bepaalde in deze
algemene voorwaarden.
11.2. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken
van haar en derden veroorzaakt door een gebrek in een
product, welke mede veroorzaakt is door een gedraging
van de wederpartij of van haar ondergeschikten, waaronder
begrepen het vervaardigen of aanpassen door ons van
producten conform de instructies van onze wederpartij.
11.3. Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen
van dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt,
dan komt voor vergoeding alleen in aanmerking die
schade waarvoor wij verzekerd zijn en tot het maximum
waarvoor wij verzekerd zijn, dan wel waarvoor wij ons
hadden behoren te verzekeren, mede gelet op de ter zake
in de branche geldende gewoonten.


12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1. Op al onze overeenkomsten met kopers/opdrachtgevers
is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met
kopers/opdrachtgevers voortvloeiend uit met hen gesloten
overeenkomsten zullen exclusief berecht worden door de
Arrondissementsrechtbank te Breda, behoudens ons recht
de overigens bevoegde rechter te adiëren en behoudens
het geval dat het geschillen betreft die ingevolge de wet bij
uitsluiting onder de competentie van de Kantonrechter
vallen.
12.2. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet
van toepassing, evenmin als enige (toekomstige) internationale
regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de
werking door partijen kan worden uitgesloten.


13. VERTALINGEN
13.1. Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling
wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan
tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde
taal, is de Nederlandse tekst beslissend.

“De laatste jaren is onze samenwerking geïntensiveerd. Wij kiezen voor de prettige samenwerking en de kwaliteit van het materieel en organisatie. Een bedrijf dat altijd in ontwikkeling is. Zaken doen op basis van vertrouwen zit diep in de wortels van Eurosupply.”
Nick van Zwieteren en Hans van Zwieteren, MSR verhuur uit Ridderkerk